Soubory cookies nám pomáhají poskytovat služby. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s používáním souborů cookie.
0

Nově přidané produkty

Žádné produkty

Doručení Doručení zdarma!
DPH 0,00 Kč
Celkem 0,00 Kč

Ceny jsou s DPH

Košík - pokladna

Produkt byl úspěšně přidán do nákupního košíku

Počet
Celkem

0 ks zboží. 1 produkt v košíku.

Celkem za produkty: (s DPH)
Celkem za doručení: (s DPH) Doručení zdarma!
DPH 0,00 Kč
Celkem (s DPH)
Pokračovat v nákupu Objednat

ZÁRUKY A REKLAMACE - REKLAMAČNÍ ŘÁD

8. ZÁRUKY A REKLAMACE - REKLAMAČNÍ ŘÁD

Prodávající vydává v souladu s ustanoveními zákona č. 60/1964 Sb. Občanského zákoníku, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochraně spotřebitele a souvisejícími právními předpisy tento reklamační řád (dále jen "Reklamační řád").

I. Úvodní ustanovení

8.1. Tento Reklamační řád se vztahuje na kupní smlouvu uzavřenou na základě elektronické objednávky a její akceptace mezi společností prodávajícího a kupujícím, který nakupuje zboží za účelem osobní spotřeby fyzických osob a ne za účelem podnikání, podle podmínek upravených ve Obchodních podmínkách.

8.2. Reklamační řád upravuje práva a povinnosti kupujícího při dodání zboží v rozporu se smlouvou, odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího, a podmínky uplatnění nároků z vad zakoupeného zboží.

8.3. Prodávající poskytne kupujícímu s dostatečným předstihem před uzavřením smlouvy informace o kupovaném zboží, aby se kupující mohl seznámit zejména s jeho parametry, cenou, způsobem dopravy, úhradou a lhůtou dodání.

II. Vrácení zboží

8.4.Kupujúci má právo nepřevzít zboží od dopravce při doručení jiného typu zboží nebo v případě dodání zboží v rozporu se smlouvou, v případě dodání zboží v poškozeném obalu nebo při dodání zboží bez příslušných daňových a prodejních dokladů (faktura) . V případě dodání zboží v rozporu se smlouvou má kupující právo na to, aby mu prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu dodal zboží v souladu s podmínkami dohodnutými ve smlouvě a to podle požadavku kupujícího buď výměnou zboží, nebo jeho opravou, není-li takový postup možný , má právo kupující požadovat slevu z kupní ceny nebo od smlouvy odstoupit.

III. Reklamace

8.5. Záruční doba začíná běžet od data převzetí zboží kupujícím. Záruční doba je u všech výrobků standardně 24 měsíců od data převzetí zboží, pokud prodávající nestanoví delší záruční dobu. Delší záruční doba je zpravidla vyznačena v záručním listě přikládáním ke zboží. Pokud není ke zboží vystaven záruční list, platí záruční doba obecná (24 měsíců) nebo doba vyznačená na dokladu o koupi, pokud je delší než 24 měsíců. V tomto případě pro záruční servis u prodávajícího postačuje doložení dokladu o koupi zboží u prodávajícího a dokladu o zaplacení zboží. Pokud je kupující podnikatel a výrobek kupuje pro podnikatelskou činnost, záruční doba se řídí záručními podmínkami výrobce v souladu s § 429 odst. 2 Obchodního zákoníku. Zboží označený jako "VÝPRODEJ" vykazuje znaky použití. Z tohoto důvodu je při takovém zboží zkrácená záruční doba na 1 rok.

8.6. V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada, pro kterou nemůže být zakoupený výrobek řádně používán nebo může být používán jen částečně, a je možné tuto vadu odstranit, má kupující právo na jeho bezplatnou opravu. Namísto odstranění vady může kupující požadovat výměnu věci, nebo se vada týká jen součásti věci, výměnu součásti, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem na cenu zboží nebo závažnost vady. V případě vady, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby mohl být výrobek řádně používán jako výrobek bez vady a v případech stanovených příslušným právním předpisem, má kupující právo na výměnu výrobku nebo má právo od kupní smlouvy odstoupit. Tytéž práva má kupující i v případě, že jde sice o odstranitelné vady, zboží však nemůže být řádně užíváno z důvodu opětovného vyskytnutí se vady nebo z důvodu většího počtu vad na zakoupeném zboží.

V případě vady, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby mohl být výrobek řádně používán jako výrobek bez vady av případech stanovených příslušným právním předpisem, má kupující právo na výměnu výrobku nebo má právo od kupní smlouvy odstoupit . Tytéž práva má kupující i v případě, že jde sice o odstranitelné vady, zboží však nemůže být řádně užíváno z důvodu opětovného vyskytnutí se vady nebo z důvodu většího počtu vad na zakoupeném zboží.

8.7. Reklamaci, stížnost nebo jiný podnět může kupující uplatnit odesláním na poštovní adresu Mobilni-Chlazeni.cz, Národného oslobodenia 2703/33, 90027 Bernolákovo, Slovenská republika, nebo e-mailem odesláním na adresu info@Mobilni-Chlazeni.cz . Prodávající určí způsob vyřízení reklamace ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace, v odůvodněných případech, zejména pokud se vyžaduje složité technické zhodnocení stavu výrobku nebo služby, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.

8.8. Právo na záruku zaniká v případě, že k závadě došlo zaviněním kupujícího, mechanickým poškozením výrobku způsobeným kupujícím, nesprávným zacházením s výrobkem, v případě neodborné montáže nebo neodborného uvedení zboží do provozu, stejně jako při neodborné manipulaci se zbožím, neoznámením zjevných vad při převzetí zboží , používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy přirozenému prostředí zboží, zanedbáním péče o zboží, poškozením zboží nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci, obecnými zásadami, technickými normami nebo bezpečnostními předpisy, porušením ochranných pečetí a nálepek, pokud na zboží jsou nebo jiným porušením záručních podmínek. Ze záruky jsou také vyňaty chyby způsobené živelnou pohromou a uplynutím záruční doby zboží. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejich částí) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku nelze tedy považovat za vadu a nedá se ani reklamovat.

8.9. Reklamaci lze vybavit v případě prokázání následujících skutečností:

že se vada vyskytla v záruční době; za účelem prokázání této skutečnosti předloží kupující doklad o koupi zboží, pokud byla v záručním listě uvedena záruční doba delší než 24 měsíců kupující předloží řádně a čitelně vyplněný záruční list, na kterém je uveden datum prodeje, typ výrobku, razítko podpis prodávajícího. Ve zvláštních případech, kdy je delší záruční doba známa prodávajícímu, nemusí od kupujícího požadovat na její prokázání předložení záručního listu.

že kupující koupil výrobek od prodávajícího a za jakou cenu, za tímto účelem kupující předloží platný doklad o koupi zboží s vyznačeným datem prodeje prokazující nákup reklamovaného zboží u prodávajícího

že je výrobek vadný, za tímto účelem kupující předloží vadný výrobek prodávajícímu zasláním zpět na expediční adresu prodávajícího.

Pokud nebude kterákoli z uvedených podmínek řádně splněna nebude reklamace zboží uznána jako oprávněná.

Reklamované zboží je kupující povinen doručit na reklamaci čistý, mechanicky nepoškozené.

8.10. Prodávající vydá kupujícímu při uplatnění reklamace potvrzení. Prodávající vydá o vyřízení reklamace písemný doklad nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Reklamace se považuje za vyřízenou - jestliže se ukončí reklamační řízení předáním opraveného výrobku, výměnou výrobku, vrácením kupní ceny výrobku, vyplacením přiměřené slevy z ceny výrobku, písemnou výzvou k převzetí plnění nebo její odůvodněným zamítnutím.

8.11. Reklamace jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by šlo o vadu, kterou nelze odstranit.

8.12. Pokud dojde k výměně vadného zboží za nové nebo pokud byla vyměněna součástka z zboží, začne běžet záruční doba k novému zboží, resp. k jeho nové součástce znovu od převzetí nového zboží, resp. zboží s novou součástkou. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě podle záznamu o provedené opravě.

8.13. Pokud kupující reklamaci výrobku uplatnil během prvních 12 měsíců od koupě, může prodávající vyřídit reklamaci zamítnutím pouze na základě odborného posouzení; bez ohledu na výsledek odborného posouzení nelze od kupujícího vyžadovat úhradu nákladů na odborné posouzení ani jiné náklady spojené s odborným posouzením.

8.14. Pokud kupující reklamaci výrobku uplatnil po 12 měsících od koupě a prodávající ji zamítl, osoba, která reklamaci vybavila, je povinna v dokladu o vyřízení reklamace uvést, komu může kupující zaslat výrobek na odborné posouzení. Pokud je výrobek zaslán na odborné posouzení určené osobě, náklady odborného posouzení, jakož i všechny ostatní s tím související účelně vynaložené náklady nese prodávající bez ohledu na výsledek odborného posouzení. Pokud kupující odborným posouzením prokáže zodpovědnost prodávajícího za vadu, může reklamaci uplatnit znovu; během provádění odborného posouzení záruční doba neběží. Prodávající je povinen kupujícímu uhradit do 14 dnů ode dne znovu uplatnění reklamace veškeré náklady vynaložené na odborné posouzení, jakož i všechny s tím související účelně vynaložené náklady. Znovu uplatněnou reklamaci nelze zamítnout.

8.15 Prodávající po řádném vyřízení reklamace vyzve kupujícího telefonicky, e-mailem nebo jiným způsobem dohodnutým s kupujícím k převzetí opraveného zboží a reklamačního protokolu, resp. bude po vzájemné dohodě zboží spolu s reklamačním protokolem doručen kupujícímu formou doporučené zásilky

Záruční reklamace - formulář

V Bratislavě, dne 9.9.2014 | Aktualizace: 19.2.2019


Čekejte prosím ...